Tổng đài Panasonic TDA600 [32-920]
Đăng ngày 08-12-2016 08:24:14 AM
Giá bán: Liên hệ

Cấu hình 32 Trung kế 872 Thuê bao (8 thuê bao số)
Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                KX-TDA620   (Khung phụ) x 03
                KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                KX-TDA6111 (Nối khung 3) x 02
                KX-TDA0103 (Nguồn) x 04
                KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 02
                KX-TDA0170 (8 T.Bao số) x 01
                KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 38

Tổng đài Panasonic TDA600 [32-824]
Đăng ngày 08-12-2016 08:23:33 AM
Giá bán: Liên hệ

ấu hình 32 Trung kế 776 Thuê bao (8 thuê bao số)
Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                KX-TDA620   (Khung phụ) x 03
                KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                KX-TDA6111 (Nối khung 3) x 02
                KX-TDA0103 (Nguồn) x 04
                KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 02
                KX-TDA0170 (8 T.Bao số) x 01
                KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 34

Tổng đài Panasonic TDA600 [32-776]
Đăng ngày 08-12-2016 08:19:54 AM
Giá bán: Liên hệ

Cấu hình 32 Trung kế 680 Thuê bao (8 thuê bao số)
Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                KX-TDA620   (Khung phụ) x 02
                KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                KX-TDA6111 (Nối khung 3) x 01
                KX-TDA0103 (Nguồn) x 03
                KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 02
                KX-TDA0170 (8 T.Bao số) x 01
                KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 28

Tổng đài Panasonic TDA600 [32-680]
Đăng ngày 08-12-2016 08:17:43 AM
Giá bán: Liên hệ

Cấu hình 32 Trung kế 680 Thuê bao (8 thuê bao số)
Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                KX-TDA620   (Khung phụ) x 02
                KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                KX-TDA6111 (Nối khung 3) x 01
                KX-TDA0103 (Nguồn) x 03
                KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 02
                KX-TDA0170 (8 T.Bao số) x 01
                KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 28

Tổng đài Panasonic TDA600 [32-488]
Đăng ngày 08-12-2016 08:16:04 AM
Giá bán: Liên hệ

Cấu hình 32 Trung kế 488 Thuê bao (8 thuê bao số)
Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                KX-TDA620   (Khung phụ) x 02
                KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                KX-TDA6111 (Nối khung 3) x 01
                KX-TDA0103 (Nguồn) x 03
                KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 02
                KX-TDA0170 (8 T.Bao số) x 01
                KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 20

Tổng đài Panasonic TDA600 [16-368]
Đăng ngày 08-12-2016 08:14:38 AM
Giá bán: Liên hệ

Cấu hình 16 Trung kế 392 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                KX-TDA620   (Khung phụ) x 01
                KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                KX-TDA0103 (Nguồn) x 02
                KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 15

Tổng đài Panasonic TDA600 [16-344]
Đăng ngày 08-12-2016 08:13:26 AM
Giá bán: Liên hệ

Cấu hình 16 Trung kế 368 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                KX-TDA620   (Khung phụ) x 01
                KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                KX-TDA0103 (Nguồn) x 02
                KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 14

Tổng đài Panasonic TDA600 [16-320]
Đăng ngày 08-12-2016 08:12:21 AM
Giá bán: Liên hệ

Cấu hình 16 Trung kế 320 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                KX-TDA620   (Khung phụ) x 01
                KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                KX-TDA0103 (Nguồn) x 02
                KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 13

Tổng đài Panasonic TDA600 [16-272]
Đăng ngày 08-12-2016 08:10:01 AM
Giá bán: Liên hệ

Cấu hình 16 Trung kế 272 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                KX-TDA620   (Khung phụ) x 01
                KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                KX-TDA0103 (Nguồn) x 02
                KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 11

Tổng đài Panasonic TDA600 TDA600 [16-248]
Đăng ngày 08-12-2016 08:09:15 AM
Giá bán: Liên hệ

Cấu hình 16 Trung kế 248 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                KX-TDA620   (Khung phụ) x 01
                KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                KX-TDA0103 (Nguồn) x 02
                KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 10

Tổng đài Panasonic TDA600 [16-224]
Đăng ngày 08-12-2016 08:08:26 AM
Giá bán: Liên hệ

Cấu hình 16 Trung kế 224 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                KX-TDA620   (Khung phụ) x 01
                KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                KX-TDA0103 (Nguồn) x 02
                KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 09

Tổng đài Panasonic TDA600 [16-200]
Đăng ngày 08-12-2016 08:07:18 AM
Giá bán: Liên hệ

Cấu hình 16 Trung kế 200 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01              
                KX-TDA0103 (Nguồn) x 01
                KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 08

Tổng đài Panasonic TDA600 [16-176]
Đăng ngày 05-12-2016 07:32:54 AM
Giá bán: Liên hệ

Cấu hình 16 Trung kế 176 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                KX-TDA0103 (Nguồn) x 01
                KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 07

Tổng đài Panasonic TDA600 [16-152]
Đăng ngày 05-12-2016 06:13:12 AM
Giá bán: Liên hệ

Cấu hình 16 Trung kế 152 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                KX-TDA0103 (Nguồn) x 01
                KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                KX-TDA0170 (8 T.Bao hồn hợp) x 01
                KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 06

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 [16-128]
Đăng ngày 05-12-2016 06:09:48 AM
Giá bán: Liên hệ

Cấu hình 16 Trung kế 128 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp)
Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                KX-TDA0103 (Nguồn) x 01
                KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 05

Card 24 thuê bao thường, tích hợp CID KX-TDA6178
Đăng ngày 05-12-2016 06:04:25 AM
Giá bán: Liên hệ

Card 24 thuê bao thường, tích hợp CID KX-TDA6178

Card 16 thuê bao digital KX-TDA0172
Đăng ngày 05-12-2016 05:48:58 AM
Giá bán: Liên hệ

Card 16 thuê bao digital KX-TDA0172

Card 16 thuê bao thường có CID KX-TDA0177
Đăng ngày 05-12-2016 05:46:24 AM
Giá bán: Liên hệ

Card 16 thuê bao thường KX-TDA0174

Card 16 thuê bao thường KX-TDA0174
Đăng ngày 05-12-2016 05:39:18 AM
Giá bán: Liên hệ

Card 16 thuê bao thường KX-TDA0174

Card 8 thuê bao thường KX-TDA0173
Đăng ngày 05-12-2016 05:30:34 AM
Giá bán: Liên hệ

Card 8 thuê bao thường KX-TDA0173

Hệ thống chi nhánh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây